ANSSI NIEMISEN KURSSIT

 

Tässä listassa ovat lyhytkurssit, joihin minulla on val mis, itse kirjoitettu materiaali. Kursseja kehitän ja muu tan tarpeen mu kaan, jo ten sisällöt muuttuvat. Uusia kursseja kehitän sitä mu kaa kuin kiinnostusta ja tilauksia ilmenee.

 

"Aika" kertoo lähiopetuksen oppituntimäärän, jonka aikana koko kurssi tai sen olennaiset osat ovat opiskeltavissa. Muutan ai heen käsittelyn syvyyttä ja opiskelumenetelmiä käytettävissä olevan oppituntimäärän mukaan.

 

Anssi Nieminen, PL 35, 40321  JYVÄSKYLÄ.

Puhelin 0400 878 722 ja sähköposti anssi (at) anssinieminen.fi

 

1. Asiakaspalvelu

Myönteinen asiakaspalvelu

- kohderyhmä: kaikki asiakaskontaktissa olevat

- aika: 3 - 12 oppituntia

- sisältö: yrityksen menestykseen vaikuttavat tekijät, parem muus, itsensä arviointi, ammattimaisuus asiakaspalvelussa, ta voitteiden asettaminen, omat tavoitteet, mihin asioihin asiakas kiinnittää huomiota, mitä ja miksi asiakas todella ostaa, asiak kaan tekemät päätökset, mistä tunnistaa hyvän asiakaspalvelijan, myönteinen vuorovaikutus asiakaspalvelussa, itsetunto, avoimuus, myönteisyys, myönteisten ilmaisujen käyttäminen, mitä asi oita asiakas pelkää asioidessaan yrityksessä, tuote- tai asiakas-lähtöinen/keskeinen, kysymystekniikka, miten puhua asiakasta kiinnostavista asioista, ideanmyynti, asiakaskeskeinen argumen tointi

- kurssiin kuuluu tehtäviä

 

2. Laki

 

Huoneenvuokralaki

- kohderyhmä: kaikki

- aika: 2 - 7 oppituntia

- sisältö: huoneenvuokralaki, asuinhuoneiston käyttö ja kunnos­sapito, vuokran suuruus ja maksu, vuokrasopimuksen irtisanomi nen, vuokrasopimuksen purkaminen, vuokrasopimuksen lak kaaminen, muutto asunnosta, alivuokrasuhde, työsuhdeasunto

- kurssiin on tehtäviä

 

Asunto-osakeyhtiö

- kohderyhmä: kaikki

- aika: 2 - 4 oppituntia

- sisältö: asunto-osakeyhtiön ominaispiirteet, yhtiökokous, yh tiön johto, muutostyöt ja kunnossapito, pakkokeinot

 

Työoikeus

- kohderyhmä: kaikki

- aika: 4 - 14 tuntia

- sisältö: työsuhde, työsopimuksen lakkaaminen, sallitut ir ti-sanomissyyt, irtisanomismenettely, lomauttaminen, lakko, yh teis-toiminta yrityksissä, työsuojelu, ylityökorvaus, vuosiloma, vuosilomapalkka, lomakorvaus, työtekijän vahingonkorvausvastuu

- kurssiin on tehtäviä

 

Rikosoikeus

- kohderyhmä: kaikki

- aika: 4 - 28 tuntia

- sisältö: mikä on rikos, rikoksentekijä, oikeudenvastaisuus, syyksiluet tavuus, syyntakeisuus, rikosten selvittäminen, ri­kosilmoitus, esitutkinta, syyteharkinta, syyte tai syyttämättä jättämispäätös, oikeudenkäynti, käräjäoi keus, hovi oikeus, kor kein oikeus, rikosoikeudenkäynnin kustan nukset, ran gaistukset, vapausrangaistukset, varallisuusrangais tuk set, muut rangaistuk set, va hingon korvaus velvollisuus, rikos re kisteri, rikollisuus Suomes sa

- kurssiin voidaan liittää vierailu poliisilaitoksella ja ri kos­oikeudenkäyntien seuraaminen käräjäoikeudessa


Oikeusoppi

- kohderyhmä: kaikki

- aika: 7 - 35 oppituntia

- sisältö: sopimusjuridiikka, kuka voi tehdä kauppoja ja sopi­muksia, sopimusten sitovuus, edustaminen, elinkeinovapaus, lu van­varaisuus, kaupparekisteri, markkinointilainsäädäntö, kulu tusta­varan kauppa, kuluttajansuojalaki, tuotevastuu, velkasuhde, ve lan vakuudet, pidätysoikeus, vahingonkorvausvastuu, työsuhde, työsuojelu

- kurssiin voidaan liittää oikeudenkäyntien seuraaminen käräjä oi­keudessa

 

Kansalaisen oikeusoppi

- kohderyhmä: kaikki

- aika: 4 - 21 oppituntia

- sisältö: sopimusjuridiikka, kuka voi tehdä kauppoja ja sopi­muksia, sopimusten sitovuus, edustaminen, valtuutus, markkinoin­tilainsäädäntö, kulutustavaran kauppa, kuluttajansuojalaki, tuo­tevastuu, velkasuhde, velan vakuudet, pidätysoikeus, vahin gon­korvausvastuu

- kurssiin voidaan liittää oikeudenkäyntien seuraaminen käräjä­oikeudessa

 

Tavaramerkki- ja tekijänoikeudet

- kohderyhmä: kaikki

- aika: 2 - 4 oppituntia

- sisältö: tavaramerkki, tekijänoikeus 

 

Yritysmaailman oikeusoppi

- kohderyhmä: yrittäjät ja yrittäjäksi aikovat

- aika: 4 - 21 oppituntia

- sisältö: sopimusjuridiikka, kuka voi tehdä kauppoja ja sopi­muksia, sopimusten sitovuus, edustaminen, valtuutus, elinkeino­vapaus, luvanvaraisuus, kaupparekisteri, markkinointilainsäädän tö, kulutustavaran kauppa, kuluttajansuojalaki, velkasuhde, ve lan vakuudet, pidätysoikeus, vahingonkorvausvastuu

- kurssiin voidaan liittää oikeudenkäyntien seuraaminen käräjä­oikeudessa

 

3. Matematiikka

 

Kauppamatematiikka

- kohderyhmä: kaikki

- aika: 4 - 21 oppituntia

- sisältö: prosenttilasku

- kurssiin kuuluu paljon har joituksia

 

4. Markkinointi

 

Maaseutuyrittäjän markkinointi

- kohderyhmä: maaseutuyrittäjät ja sellaisiksi aikovat

- aika: 4 - 21 oppituntia

- sisältö: markkinointi, markkinointitoimenpiteiden suunnittelu, markkinoinnin ja tuotteiden kehittäminen, miten menestytään kil­pailussa

- kurssiin on tehtäviä

 

Markkinoinnin perusteet

- kohderyhmä: kaikki

- aika: 4 - 21 oppituntia

- sisältö: markkinointi, markkinointitoimenpiteiden suunnittelu (tuote, jakelu, hinta, viestintä), markkinoinnin ja tuotteiden kehittäminen (jo toimiva tuottaja, uusi tuottaja), miten menes­tytään kilpailussa

- kurssiin on tehtäviä

 

5. Yritystalous

 

Yritystalous ja hallinto

- kohderyhmä: kaikki

- aika: 4 - 21 oppituntia

- sisältö: mikä on yritys, yrityksen tehtävät, yrityssuunnitte lu, yritystoiminnan tunnusmerkkejä (yritysidea, riski, voiton tavoittelu, jatkuvuus), yrityksen toiminta (kilpailukeinot, ra­hoitusmarkkinat, yrityksen sidosryhmät), yritysmuodot

- kurssiin on harjoituksia

 

Yritystalous ja hallinto yrittäjille

- kohderyhmä: yrittäjät ja yrittäjäksi aikovat

- aika: 4 - 21 oppituntia

- sisältö: mikä on yritys, yrityksen tehtävät, yrityssuunnitte lu, yritystoiminnan tunnunmerkkejä (yritysidea, riski, voiton ta­voittelu, jatkuvuus), yrityksen toiminta (kilpailukeinot, ra hoi­tusmarkkinat, yrityksen sidosryhmät), yritysmuodot, kassavir ran hallinta

- kurssiin on harjoituksia

 

Yritysyhteistyö

- kohderyhmä: yrittäjät ja yrittäjäksi aikovat

- aika: 2 - 4 oppituntia

- sisältö: yritysyhteistyö, joint venture eli yhteisyritys, vä­hemmistöinvestointi, yhteistyösopimus, tutkimus- ja kehityskump­panuus, ristiinlisensointi- ja ristiinjakelusopimukset, yhteiset urakkatarjoukset, alihankinta, yhteistyöjärjestöt

 

Riskienhallinta

- kohderyhmä: kaikki

- aika: 2 - 7 oppituntia

- sisältö: riski, liikeriski, vahinkoriski, riskit ostomark­kinoilla, riskit tuotantoprosessissa, riskit myyntimarkkinoilla, riskit rahoitusmarkkinoilla, riskit muussa yritysympäristössä, muita riskimahdollisuuksia, riskienhallinta, riskinhallintakei not, riskien siirtäminen, riskienhallinnan kustannukset

 

Suomen rahoitusjärjestelmä

- kohderyhmä: kaikki

- aika: 2 - 7 oppituntia

- sisältö: Suomen Pankki, talletuspankkien tehtävät, talletus­pankit, ulkomaiset pankit Suomessa, vakuutusyhtiöt ja -laitok set, muut luottolaitokset (rahoitusyhtiöt, kehitysyhtiöt, sijoi­tusyhtiöt, sijoitusrahastot, erityisluottolaitokset), erityisra­hoitusmuotoja (leasing, factoring, ostolaskurahoitus, osamaksu­kaupan rahoitus), yrityksen rahoitusmahdollisuudet, rahoituson­gelmat

 

Henkilöstöhallinto

- kohderyhmä: yrittäjät ja esimiehet ja sellaisiksi aikovat

- aika: 8 - 14 oppituntia

- sisältö: henkilöstöhallinnon lähtökohdat, motivoivat johtamis­menetelmät (henkilöstöpolitiikka, koulutuspolitiikka, sekä suun­nittelu- , seuranta- ja toteuttamisjärjestelmä), palkkaus, pal­kanmaksun perusteet, työnjako, työsuhde, työsopimuksen lakkaami­nen, sallitut irtisanomissyyt, irtisanomismenettely, lomauttami­nen, lakko, yhteistoiminta yrityksissä

 

Kustannuslaskenta ja hinnoittelu

- kohderyhmä: kaikki

- aika: 4 - 7 oppituntia

- sisältö: hinnoittelu, kustannuslaskennan peruskäsitteet, kus­tannuksiin vaikuttavat tekijät, kustannuslaskenta

- kurssiin kuuluu harjoituksia

 

Budjetointi ja kannattavuus

- kohderyhmä: kaikki

- aika: 4 - 14 oppituntia

- sisältö: yrityssuunnittelu, budjetointi, budjetointitavoit teet, budjettien laadintatapoja, budjetointitekniikat, kannatta vuus, budjetointijärjestelmä

- kurssiin kuuluu harjoituksia

 

6. Vuorovaikutus ja yhteistyö

 

Myönteinen vuorovaikutus

- kohderyhmä: kaikki

- aika: 2 - 12 oppituntia

- sisältö: sisäinen yhteistyö, vuorovaikutus, motivaatiotekijät, itse tunto, avoimuus, myönteisyys, kielteinen vuorovaikutus, myön­teinen vuorovaikutus, palautteen antaminen ja saaminen,    myö­ntei set ilmaisut, avoin vuorovaikutus, muutoksen aikaansaami nen ja hyväksyminen

- kurssiin kuuluu harjoituksia

 

Myönteinen vuorovaikutus (yrityskurssina)

- kohderyhmä: tietyn työpaikan henkilöstö

- aika: 4 - 12 oppituntia

- sisältö: yrityksen menestykseen vaikuttavat tekijät, menesty vän yrityksen tunnusmerkit, sisäinen yhteistyö, sisäinen vuoro­vaikutus, motivaatiotekijät, hyvä työpaikka, hyvä työkaveri, huono työkaveri, itsetunto, avoimmuus, myönteisyys, kielteinen vuorovaikutus, myönteinen vuorovaikutus, palautteen antaminen ja saaminen, myönteiset ilmaisut, avoin vuorovaikutus, muutoksen aikaansaaminen ja hyväksyminen, toivomuslista työkavereille, lupaukseni työkavereille

- kurssiin kuuluu harjoituksia

 

7. Myyntityö

 

Business-to-Business –myyntityö

- kohderyhmä: yritysmyyjät tai sellaisiksi aikovat

- aika: 4 – 30 oppituntia

- sisältö: myyntitulosten parantaminen, myyntituloksiin vaikuttavat tekijät, myyntityö, vuorovaikutustilanne, myyntityön arviointi, tulos-panos-pätevyydet-edellytykset, asiakaskeskeinen myyntityö, myyntineuvottelun rakenne, myyntineuvottelun avaus, kartoitus, kysymysten käyttö, asiakaskeskeinen argumentointi, argumenttien valinta, argumenttien esittäminen, hinnan käsittely, vastaväitekäsittely, kaupan päätös

- kurssiin kuuluu harjoituksia

 

Business-to-Business –saleswork

- participants: B-to-B -salespeople

- time: 4 – 30 hours

- content: improving sales results, factors influencing sales results, sales and sales work, the influencing situation, evaluation of the sales work, result-activity-competence-preconditions, evaluation of the salesperson’s work, the structure of the sales negotiations, using questions, choice of arguments, customer oriented argumentation, presenting arguments, price negotiations, closing the deal

- the cource includes practical tasks

 

Oman ajankäytön hallinta

- kohderyhmä: kaikki

- aika: 4 tuntia

- sisältö: omat työtehtävät, oman ajankäytön hallinta ja sen kehittäminen, työtehtävien tärkeys, työtehtävien valinta ja hallinta, tulos-panos-pätevyydet-edellytykset, omat tavoitteet, työtehtävien kiireellisyys, käytännön jatkotoimenpiteet

- kurssiin kuuluu ennakkotehtävä ja harjoituksia

 

8. Johtaminen

 

Oman ajankäytön hallinta

- kohderyhmä: kaikki

- aika: 4 tuntia

- sisältö: omat työtehtävät, oman ajankäytön hallinta ja sen kehittäminen, työtehtävien tärkeys, työtehtävien valinta ja hallinta, tulos-panos-pätevyydet-edellytykset, omat tavoitteet, työtehtävien kiireellisyys, käytännön jatkotoimenpiteet

- kurssiin kuuluu ennakkotehtävä ja harjoituksia